ඉබ්බාගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව

இப்பகமுவ உள்ளூர் சபை

Ibbagamuwa Local Authority

සහතිකපත් නිකුත් කිරීම

சான்றிதழ்களை வழங்குதல்

Issuing certificates

ඉබ්බාගමුව ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශයේ සිටින ඔබට මාර්ගගත ආකාරයට සහතික පත් හා බලපත්‍ර ලබාගැනීමේ පහසුව අප විසින් සලසා ඇත. ඒ් අනුව ප්‍රථමයෙන් වීථිරේඛා සහතිකය මාර්ගගතව ලබාගැනීමේ අවස්ථාව ලබාදී ඇත.

වීථි රේඛා සහතිකයක් ලබාගැනීමේ පියවර :

  • මේ සඳහා ඔබට මාර්ගගත ගිණුමක් තිබිය යුතුයි. (දැනට මාර්ගගත ගිණුමක් නොමැති නම් මෙම වෙබ් පිටුවේ E-Citizen Services මත Click කල විට ලැබෙන වෙබ් පිටුවේ ආකාරයට ගිණුමක් ආරම්භකල හැක.).
  • සහතිකය ලබාගැනීමට අදාල දේපල සඳහා වන ඔප්පුව හා පිඹුර යන සහතික වල සහතික කරන ලද මුල් පිටපත් පළාත් පාලන ආයතනය සතුව තිබිය යුතුය. එසේ නොමැතිනම් සහතික වල පිටපත් පළාත් පාලන ආයතනයට භාරදිය යුතුයි.
  • ඔබගේ ගිණුමට ඇතුලත්වී Street line certification යන්න තෝරා පෙන්වනු ලබන අතුරුමුහුණතෙහි ඉල්ලා ඇති තොරතුරු ලබාදී Submit කල යුතුයි.
  • පළාත් පාලන ආයතනය මගින් තාක්ෂණ නිලධාරී විසින් සහතික පත් අනුමත කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ඔබට දැනුම් දෙනු ඇත.
  • පසුව ඔබගේ ගිණුමට ඇතුලත්වී එම මුදල ගෙවීමෙන් අනතුරුව සහතිකපත්‍රය මුද්‍රණය කරගැනීමට ඔබට හැකියාව පවතී.

Please Login to Apply