ඉබ්බාගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව

இப்பகமுவ உள்ளூர் சபை

Ibbagamuwa Local Authority

අයදුම්පත්‍රය සබැදිය
තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත Download
ගලි බවුසර් සේවාව ලබාගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය Download
අනුකූලතා සහතිකයක් ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය Download
ගොඩනැගිලි සම්බන්ධයෙන් වූ අයදුම්පත්‍රය Download
ඉඩම් කට්ටිකිරීම සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය Download
ජල බවුසර් සේවාව ලබාගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය Download
කසල බැහැර කිරීමේ සේවය ලබාගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය Download
ආදාහනාගාරය වෙන්කර ගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය Download
අනතුරුදායක ගස් ඉවත්කරගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය Download
බලපත්‍ර/ ව්‍යාපාර බදු සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය Download
පිඹුරුපත අනුමත කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය Download
පිඹුරුපත අනුමත කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය (නාගරික සංවර්ධිත ප්‍රදේශය) Download
සැපයුම්/ කොන්ත්‍රාත් කරුවන් ලියාපදිංචිය සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය Download
වීථි රේඛා ලබාගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය Download
ව්‍යාපාර බදු අයකිරීම සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය Download
වරිපනම් ලේඛනයේ නම ඇතුලත් කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය Download