ඉබ්බාගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව

இப்பகமுவ உள்ளூர் சபை

Ibbagamuwa Local Authority

1 කාර්යාල දුරකථන අංකය 037-2259977
2 කාර්යාල ෆැක්ස් අංකය 037-2258021
3 ගරු සභාපති තුමාගේ දුරකථන අංකය 037-2259431
4 ලේකම් තුමාගේ දුරකථන අංකය 031-2258021
5 ඊමේල් ලිපිනය ibbaps@gmail.com
5 තොරතුරු නිලධාරියා ඩබ්.ඒ.සීතා කුමාරි (සංවර්ධන නිලධාරී)
5 අභියාවනා නිලධාරියා එස්.ටී.ඩී.විමලසේන (ලේකම්)